Ogólne warunki sprzedaży

Co musisz wiedzieć...

Ogólne warunki sprzedaży internetowej

Artykuł 1: Preambuła

Niniejsze warunki sprzedaży zawiera z jednej strony firma LUCIMED SA z siedzibą pod adresem rue de Genval 20, 1301 Bierges – Belgia, zarejestrowana w Banque Carrefour des Entreprises pod numerem 0873.183.112 zwana dalej „sprzedawcą”, a z drugiej strony strony, każda osoba fizyczna lub prawna, która chce dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy (www.myluminette.com), zwana dalej „kupującym”.

Artykuł 2: Obiekt

Niniejsze warunki sprzedaży określają stosunki umowne między sprzedającym a kupującym, a także warunki mające zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem strony internetowej sprzedającego, niezależnie od tego, czy kupujący jest profesjonalistą, czy konsumentem. Nabycie produktu za pośrednictwem tej strony oznacza bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych warunków sprzedaży. Niniejsze warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi ogólnymi lub szczególnymi warunkami, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez sprzedającego. Sprzedawca niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. W takim przypadku obowiązują warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Artykuł 3: Charakterystyka oferowanych towarów i usług

Oferowane produkty i usługi to te, które pojawiają się w katalogu opublikowanym na stronie internetowej sprzedawcy. Do każdego produktu należy dołączyć opis sporządzony przez dostawcę. Zdjęcia katalogowe są jak najbardziej wierne, ale nie mogą zagwarantować idealnego podobieństwa z oferowanym produktem, szczególnie w zakresie kolorystyki. Te produkty i usługi oferowane są w granicach dostępnych zapasów. Jeżeli pomimo wszelkich starań sprzedającego całość lub część artykułów jest niedostępna, poinformuje on o tym kupującego pocztą elektroniczną tak szybko, jak to możliwe i zaoferuje mu możliwość wyboru między oczekiwaniem a bezpłatnym anulowaniem zamówienia niedostępnego artykuły. Dostępne artykuły zostaną dostarczone przez przewoźnika lub pocztę krajową na adres wskazany przez kupującego.

Artykuł 4: Ceny

Ceny produktów i usług prezentowane na stronie internetowej podane są w euro lub w walucie kupującego, zawierają wszystkie podatki (VAT i inne obowiązujące podatki), z wyjątkiem sytuacji, gdy kupujący znajduje się poza UE (w takim przypadku żaden podatek nie będzie stosowany). Sprzedawca niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie. Niemniej jednak ceny obowiązujące dla zamówienia będą cenami obowiązującymi w momencie jego potwierdzenia. Podane ceny zawierają koszty obsługi zamówień oraz koszty dostawy.

Artykuł 5: Obszary geograficzne

Sprzedaż online produktów i usług wymienionych na stronie internetowej sprzedawcy jest zarezerwowana dla kupujących mieszkających w jednym z krajów wymienionych na stronie zakupu.

Artykuł 6: Rozkazy

Kupujący chcący kupić produkt lub usługę musi:
- W pełni wypełnij formularz identyfikacyjny, podając wszystkie wymagane dane (adres rozliczeniowy i adres dostawy);
- Wypełnij internetowy formularz zamówienia, podając wszystkie referencje wybranych produktów lub usług;
- Zatwierdź swoje zamówienie po sprawdzeniu go;
- Dokonaj płatności zgodnie z ustalonymi warunkami. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, a także uznanie ich i pełną świadomość oraz zrzeczenie się roszczeń dotyczących własnych warunków zakupu lub jakichkolwiek innych warunków kupującego.
Wszystkie podane dane oraz zarejestrowane potwierdzenie są równoznaczne z dowodem zawarcia transakcji. Potwierdzenie jest równoznaczne z podpisem i akceptacją wykonanych operacji. Sprzedawca prześle potwierdzenie zarejestrowanego zamówienia pocztą elektroniczną.

Artykuł 7: Prawo do odwołania

KLIENT powinien bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 30 dni po poinformowaniu go o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić towar na adres:

Zwrot zakupu Luminette
Lucimed
Genvalstraat 20
B-1301 Bierges
Belgia

Termin uważa się za zachowany, jeżeli KLIENT odeśle rzecz przed upływem terminu trzydziestu dni. KLIENT będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

PRODUKT musi zostać zwrócony zgodnie z instrukcją SPRZEDAWCY i zawierać w szczególności wszystkie dostarczone akcesoria. KLIENT ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości towaru wynikającą z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania PRODUKTU. Innymi słowy, KLIENT ma możliwość przetestowania PRODUKTU, ale jego odpowiedzialność może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli dokona innych manipulacji niż te, które są konieczne. PRODUKTY pakowane są zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony PRODUKTÓW na czas DOSTAWY. KLIENCI muszą przestrzegać tych samych standardów przy zwrocie PRODUKTÓW. Z tego powodu KLIENT jest proszony o zwrot niepasującego mu PRODUKTU w oryginalnym opakowaniu iw dobrym stanie, nadającym się do jego remarketingu.

Artykuł 8: Warunki płatności

Płatność odbywa się kartą kredytową (Visa lub Mastercard), kartą debetową, przekazem bankowym lub przez Paypal. Zamówiony artykuł pozostaje naszą wyłączną własnością do momentu całkowitej zapłaty za zamówienie przez kupującego.

Artykuł 9: Dostawy

Dostawy będą realizowane na adres wskazany w formularzu zamówienia, który musi znajdować się na uzgodnionym obszarze geograficznym. Towar jest transportowany na ryzyko sprzedającego do momentu dostarczenia towaru pod adres dostawy wskazany przez kupującego. Od tego momentu kupujący sam ponosi wszelkie ryzyko.

Artykuł 10 : Gwarancja

W odniesieniu do konsumentów sprzedawca niniejszym gwarantuje sprzedawane przez siebie produkty i świadczone usługi zgodnie z belgijską ustawą z dnia 1 września 2004 r. o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (art. Kod). W przypadku niezgodności sprzedanego i rozpoznanego produktu w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru, konsument musi jak najszybciej powiadomić o tym sprzedawcę w precyzyjny sposób listem poleconym lub e-mailem. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady zgodności istniejące w momencie dostawy towaru. Wady lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, takie jak spowodowane przez wodę, utlenianie, upuszczenie lub uderzenie, zaniedbanie i zużycie, nie są objęte gwarancją. Analogicznie, naprawy dokonywane przez techników nieautoryzowanych przez dostawcę powodują utratę gwarancji. Faktura lub formularz dostawy pełnią funkcję karty gwarancyjnej i muszą być przechowywane przez konsumenta, który musi okazać oryginały tych dokumentów.

Artykuł 11: Odpowiedzialność

W procesie sprzedaży internetowej sprzedawca jest związany jedynie obowiązkiem środków; nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Internetu, takie jak utrata danych, włamanie, wirusy, przerwy w działaniu lub inne niezamierzone problemy. Ponadto dane prezentowane na stronie podane są w dobrej wierze. Linki do stron internetowych producentów i/lub partnerów służą wyłącznie do celów informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje z tych stron.

Artykuł 12: Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony internetowej sprzedającego są i pozostaną jego wyłączną własnością intelektualną. Nikomu nie wolno powielać, wykorzystywać, retransmitować ani wykorzystywać w jakimkolwiek celu, nawet częściowo, jakichkolwiek elementów strony, czy to oprogramowania, materiałów wizualnych czy dźwiękowych. Wszelkie proste łącza lub hiperłącza są surowo zabronione bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

Artykuł 13: Dane osobowe

Polityka ochrony danych osobowych Podczas odwiedzania naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych. Dziękujemy za zaufanie i pragniemy poinformować Cię w tym miejscu o wykorzystaniu Twoich danych i przysługujących Ci prawach. Administrator danych Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Eric Delloye, którego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej. Naszym inspektorem ochrony danych jest Justine Wasterlain. Cele zbierania i przetwarzania danych Gromadzimy dane, które podajesz podczas składania zamówienia lub kontaktu z nami. Pola wymagane są oznaczone jako takie. Dane osobowe zbierane na naszej stronie służą do przetwarzania zamówień i zarządzania relacjami handlowymi (dostawy, faktury, obsługa posprzedażowa). Odbiorcy danych osobowych i transfer danych Odbiorcami Twoich danych osobowych zbieranych na naszej stronie jesteśmy przede wszystkim my sami w celu realizacji Twoich zamówień i zarządzania relacjami z klientami. Aby umożliwić wykonanie łączącej nas umowy, przekazujemy dane naszym dostawcom środków płatniczych lub bezpieczeństwa płatności, naszym dostawcom, naszym partnerom biznesowym. Przekazywanie danych osobowych tym usługodawcom odbywa się wyłącznie w ramach niezbędnej realizacji umowy. - Bpost: przewoźnik z siedzibą w Brukseli (Belgia) - GLS: przewoźnik z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). - Fedex: przewoźnik dla zamówień poza UE, z siedzibą w Memphis (USA). - Brain-e-Log: firma logistyczna z siedzibą w Braine-le-Chateau (Belgia). Integracja Trusted Shops Trustbadge Trustbadge Trusted Shops jest wstawiany na tej stronie, aby wyświetlać naszą markę Trusted Shops i wszystkie zebrane recenzje lub oferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia. Działania te służą ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszych produktów w ramach równoważenia różnych interesów. Trustbadge i powiązane usługi są oferowane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Kiedy odwiedzasz Trustbadge, serwer sieciowy automatycznie zapisuje plik dziennika, który pokazuje na przykład nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wizyty, ilość przesłanych danych oraz dostawcę usług internetowych, który wystąpił z żądaniem (dane dostępowe). Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie usuwane najpóźniej osiem dni po zakończeniu wizyty. Inne dane osobowe są przekazywane Trusted Shops tylko wtedy, gdy po złożeniu zamówienia wybrali Państwo korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli zarejestrowali się już Państwo w celu takiego korzystania. W takim przypadku zastosowanie ma umowa między Tobą a Trusted Shops. Integracja Trusted Shops Trustbadge Trustbadge Trusted Shops jest umieszczany na tej stronie, aby wyświetlać nasz znak jakości Trusted Shops i ponownie oferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia. Działania te służą ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszych produktów w kontekście wyważenia różnych interesów. Trustbadge i powiązane usługi są oferowane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Kiedy odwiedzasz Trustbadge, serwer sieciowy automatycznie zapisuje plik dziennika, który pokazuje na przykład nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wizyty, ilość przesłanych danych oraz dostawcę usług internetowych, który wystąpił z żądaniem (dane dostępowe). Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie usuwane najpóźniej osiem dni po zakończeniu wizyty. Inne dane osobowe są przekazywane Trusted Shops tylko wtedy, gdy po złożeniu zamówienia wybrali Państwo korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli zarejestrowali się już Państwo w celu takiego korzystania. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta między Tobą a Trusted Shops.Integracja Trusted Shops TrustbadgeTrustbadge Trusted Shops jest umieszczany na tej stronie, aby wyświetlić wszystkie zebrane recenzje. Działania te służą ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszych produktów w kontekście równoważenia różnych interesów. Trustbadge i powiązane usługi są oferowane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Kiedy odwiedzasz Trustbadge, serwer sieciowy automatycznie zapisuje plik dziennika, który pokazuje na przykład nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wizyty, ilość przesłanych danych oraz dostawcę usług internetowych, który wystąpił z żądaniem (dane dostępowe). Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie usuwane najpóźniej osiem dni po zakończeniu wizyty. Inne dane osobowe są przekazywane Trusted Shops tylko wtedy, gdy po złożeniu zamówienia wybrali Państwo korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli zarejestrowali się już Państwo w celu takiego korzystania. W takim przypadku zastosowanie ma umowa między Tobą a Trusted Shops. Ochrona kupującego Trusted Shops: Jeśli zdecydujesz się wykupić ochronę kupującego, Twoje dane osobowe zostaną przekazane Trusted Shops. Więcej informacji można znaleźć w polityce ochrony danych Trusted Shops. Twoje prawa Masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych u nas danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub usunięcia, jeśli to konieczne. Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa: Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do jak najszybszego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Masz prawo żądania uzupełnienia tych danych. Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usunięcia danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do - korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji - wywiązania się z obowiązku prawnego - ze względu na interes publiczny - ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy: - kwestionujesz prawidłowość danych - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu - nie potrzebujemy już Twoich danych, ale jest to nadal konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony Twoich praw. Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Na podstawie art. 20 RODO masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych), Na podstawie art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego autorytet. Jeśli masz pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli masz pytania, prośby o poprawienie, zablokowanie lub usunięcie danych, a także wycofanie udzielonych zgód lub sprzeciw wobec określonego wykorzystania danych , prosimy o kontakt z następującą osobą (proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe). Pliki cookie Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty, które przeważają przy wyważeniu odpowiednich interesów stron. Pliki cookie używane na naszej stronie pozwalają nam oferować następujące usługi: personalizację ofert handlowych, które zaproponujemy Ci na podstawie Twojej historii przeglądania. Większość plików cookies ma na celu umożliwienie lub ułatwienie nawigacji i jest niezbędna do funkcjonowania naszego sklepu internetowego. Korzystanie z plików cookie, własnych lub podmiotów trzecich, które niekoniecznie są niezbędne do działania serwisu, wymaga Twojej wyraźnej zgody. Gdy wchodzisz na naszą stronę, zbieramy Twoją wyraźną zgodę na umieszczanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym (np. reklamowych plików cookie, plików cookie do pomiaru oglądalności, plików cookie sieci społecznościowych) za pomocą banera na naszej stronie głównej. Możesz wyrazić zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojego urządzenia łączącego. Każda przeglądarka różni się sposobem obsługi ustawień plików cookie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej przeglądarki. Odmowa akceptacji plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszego serwisu. Przechowywanie danych bankowych W celu usprawnienia zakupów oferujemy możliwość zapisania danych karty kredytowej, dzięki czemu nie trzeba ich wpisywać przy każdym nowym zamówieniu. Podstawą prawną przechowywania danych bankowych jest Twoja zgoda. W związku z tym dane Twojej karty kredytowej (numer karty, data ważności, imię i nazwisko posiadacza karty) będą przechowywane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wcześniej zgodę. Nigdy nie będziemy przechowywać wizualnego kryptogramu na odwrocie Twojej karty kredytowej. W każdym przypadku możesz w dowolnym momencie poinformować nas, że nie chcesz, aby Twoje dane bankowe były przechowywane poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy. Twoje dane bankowe zostaną wówczas usunięte z naszych baz danych. Prawo do sprzeciwu O ile przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają przy wyważaniu odpowiednich interesów stron, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wyłącznie z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie polega na dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie prawa ustawowe. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Artykuł 15: Spory sądowe

Niniejsze warunki sprzedaży internetowej podlegają prawu belgijskiemu. W przypadku sporu właściwe są sądy właściwe dla siedziby sprzedającego, o ile nie obowiązują bezwzględnie obowiązujące przepisy porządku publicznego.

Artykuł 14: Dowód

Strony niniejszym akceptują w kontekście swoich relacji biznesowych dowody elektroniczne (na przykład: e-mail, kopie zapasowe komputera itp.).

Artykuł 16: Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej NIE zastępują profesjonalnej porady lekarskiej ani leczenia – podobnie jak Lumined s.a. twierdzą, że dobroczynne efekty generowane przez jego Produkty będą odczuwalne w każdym przypadku – te korzystne efekty zależą od wielu czynników, na które LUCIMED nie ma wpływu.