Algemene verkoopvoorwaarden

Wat je moet weten...

Algemene voorwaarden van online verkoop

Artikel 1: Preambule

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door de firma LUCIMED NV met maatschappelijke zetel te rue de Genval 20, 1301 Bierges – België, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0873.183.112 hierna “de verkoper” en anderzijds hand, iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper (www.myluminette.com), hierna “de koper”.

Artikel 2 : Bezwaar

Deze verkoopvoorwaarden definiëren de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper en ook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website van de verkoper, ongeacht of de koper een professional of een consument is. Aankoop van een product via deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn aanvaard. De verkoper behoudt zich hierbij het recht voor om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3 : Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn diegene die voorkomen in de catalogus die op de website van de verkoper wordt gepubliceerd. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving. De foto's van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien, ondanks alle inspanningen van de verkoper, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, zal hij de koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en hem de keuze bieden tussen wachten of kosteloos annuleren van zijn bestelling van de niet beschikbare artikelen. Lidwoord. De beschikbare artikelen worden per transporteur of door de nationale postdienst afgeleverd op het door de koper opgegeven adres.

Artikel 4 : Prijzen

De prijzen van de producten en diensten die op de website worden weergegeven, zijn in euro of in de valuta van de koper, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen), behalve als de koper buiten de EU is gevestigd (in dit geval wordt er geen belasting geheven). toegepast). De verkoper behoudt zich hierbij het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Desalniettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de laatste. De aangegeven prijzen zijn inclusief kosten voor het afhandelen van bestellingen en bezorgkosten.

Artikel 5 : Geografische gebieden

De online verkoop van de producten en diensten vermeld op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in een van de landen vermeld op de aankooppagina.

Artikel 6 : Bestellingen

Een koper die een product of dienst wil kopen, moet:
- Vul het identificatieformulier volledig in met alle gevraagde gegevens (factuur- en afleveradres);
- Vul het online bestelformulier in, met vermelding van alle referenties van de gekozen producten of diensten;
- Valideer zijn/haar bestelling na controle;
- Voer de betaling uit volgens de vastgestelde voorwaarden. Bevestiging van de bestelling betekent aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, en de erkenning en volledige kennis ervan en afstand van claim van de eigen aankoopvoorwaarden van de koper of enige andere voorwaarden.
Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. Bevestiging staat gelijk aan een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. De verkoper stuurt per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

Artikel 7 : Herroepingsrecht

De KLANT zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar:

Retour aankoop Luminette
Lucimed
Genvalstraat 20
B-1301 Bierges
België

Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als de KLANT het goed terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van dertig dagen. De KLANT zal de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het goed moeten betalen.

Het PRODUCT moet worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies van de VERKOPER en omvat in het bijzonder alle geleverde accessoires. De KLANT is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar kan aansprakelijk worden gesteld als hij andere manipulaties uitvoert dan noodzakelijk. De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een ​​maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. KLANTEN moeten aan dezelfde normen voldoen bij het retourneren van PRODUCTEN. Om deze reden wordt de KLANT uitgenodigd om het PRODUCT dat niet bij hem past terug te sturen in de originele verpakking en in goede staat, geschikt voor remarketing.

Artikel 8 : Betalingsvoorwaarden

U kunt betalen met een creditcard (Visa of Mastercard), met een debetkaart, per bankcheque of via Paypal. Het bestelde artikel blijft onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9 : Leveringen

Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op de bestelbon, dat zich in het overeengekomen geografische gebied moet bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment draagt ​​alleen de koper alle risico's.

Artikel 10 : Garantie

Ten opzichte van consumenten garandeert de verkoper hierbij de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de Belgische wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (Artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek Code). In geval van non-conformiteit van een verkocht en erkend product binnen 2 jaar na levering van de goederen, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk op nauwkeurige wijze verwittigen per aangetekende brief of e-mail. Deze garantie dekt enkel conformiteitsgebreken die bestaan ​​op het ogenblik van de levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals veroorzaakt door water, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo leiden reparaties door technici die niet door de leverancier zijn geautoriseerd tot het vervallen van de garantie. De factuur of leveringsbon fungeert als garantiebewijs en moet worden bewaard door de consument die de originelen van deze documenten moet voorleggen.

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid

In het online verkoopproces is de verkoper alleen gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, hacking, virussen, onderbrekingen in de dienstverlening of andere onbedoelde problemen. Bovendien worden de op de site getoonde gegevens te goeder trouw verstrekt. De links naar websites van fabrikanten en/of partners zijn uitsluitend ter informatie. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

Artikel 12 : Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van de verkoper zijn en blijven zijn exclusieve intellectuele eigendom. Het is niemand toegestaan ​​om enig element van de site, of het nu gaat om software, beeld- of geluidsmateriaal, voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, te gebruiken, door te geven of te gebruiken. Elke eenvoudige link of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens

Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens Bij uw bezoek aan onze website kan u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Wij danken u voor uw vertrouwen en willen u hier informeren over het gebruik van uw gegevens en uw rechten. De verwerkingsverantwoordelijke De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Eric Delloye, wiens contactgegevens te vinden zijn in de juridische kennisgeving. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Justine Wasterlain. Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking Wij verzamelen de gegevens die u verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact met ons opneemt. Verplichte velden zijn als zodanig aangegeven. De persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden gebruikt om bestellingen te verwerken en de commerciële relatie te beheren (leveringen, facturen, dienst na verkoop). Ontvangers van persoonlijke gegevens en gegevensoverdracht De ontvangers van uw persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, zijn in de eerste plaats wijzelf voor de verwerking van uw bestellingen en het beheer van klantenrelaties. Om de uitvoering van het contract tussen ons mogelijk te maken, geven we de gegevens door aan onze leveranciers van betaalmiddelen of betalingsbeveiliging, onze bezorgers, onze zakenpartners. De overdracht van persoonsgegevens aan deze dienstverleners vindt alleen plaats in het kader van de noodzakelijke uitvoering van het contract. - Bpost: vervoerder met hoofdkantoor in Brussel (België) - GLS: vervoerder gevestigd in Amsterdam (Nederland). - Fedex: vervoerder voor bestellingen buiten de EU, met hoofdkantoor in Memphis (USA). - Brain-e-Log: logistiek bedrijf met hoofdzetel in Braine-le-Chateau (België). Integratie van de Trusted Shops Trustbadge De Trusted Shops Trustbadge wordt op deze pagina ingevoegd om ons merk Trusted Shops en alle verzamelde beoordelingen weer te geven of om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden na een bestelling. Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten in het kader van een afweging van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een logbestand op waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de internetprovider die het verzoek heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor een dergelijk gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge De Trusted Shops Trustbadge wordt op deze pagina ingevoegd om ons Trusted Shops keurmerk weer te geven en nogmaals om kopers Trusted Shops producten aan te bieden na een bestelling. Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij het optimaal vermarkten van onze producten in het kader van het afwegen van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een logbestand op waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de internetprovider die het verzoek heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor een dergelijk gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.Integratie van de Trusted Shops TrustbadgeDe Trusted Shops Trustbadge is op deze pagina ingevoegd om alle verzamelde beoordelingen weer te geven. Deze operaties dienen ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij de optimale marketing van onze producten in het kader van een afweging van verschillende belangen. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Wanneer u de Trustbadge bezoekt, slaat de webserver automatisch een logbestand op waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de internetprovider die het verzoek heeft gedaan (toegangsgegevens). Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk acht dagen na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u ervoor heeft gekozen om Trusted Shops-producten te gebruiken na het plaatsen van een bestelling of als u zich al voor een dergelijk gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. Trusted Shops Kopersbescherming: Als u kiest voor een abonnement op de kopersbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Trusted Shops. Meer details vindt u in het privacybeleid van Trusted Shops. Uw rechten U hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en om indien nodig correctie, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering te vragen. Als betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: Op grond van artikel 15 van de AVG heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Op grond van artikel 16 van de AVG heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens zo snel mogelijk te corrigeren. U hebt het recht om te verzoeken dat dergelijke gegevens worden ingevuld. Op grond van artikel 17 van de AVG heeft u het recht om persoonsgegevens te wissen voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor - de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie - het nakomen van een wettelijke verplichting - een reden van algemeen belang - de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Op grond van artikel 18 van de AVG heeft u recht op beperking van de verwerking in gevallen waarin: - u de juistheid van de gegevens betwist - de verwerking van de gegevens onwettig is maar u bezwaar maakt tegen verwijdering - wij uw gegevens niet langer nodig hebben maar het is nog steeds noodzakelijk voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van uw wettelijke rechten. Op grond van artikel 21 van de AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Op grond van artikel 20 van de AVG heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen (recht op gegevensoverdraagbaarheid), op grond van artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit autoriteit. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, als u vragen heeft, verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals elke intrekking van gegeven overeenkomsten of bezwaar tegen een bepaald gebruik van de gegevens , neem dan contact op met de volgende persoon (gelieve naam en contactgegevens op te geven). Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod, die prevaleren bij het afwegen van de respectieve belangen van de partijen. De cookies die op onze website worden gebruikt, stellen ons in staat u de volgende diensten aan te bieden: personalisatie van de commerciële aanbiedingen die we u zullen voorstellen op basis van uw navigatiegeschiedenis. De meeste cookies zijn bedoeld om uw navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze online winkel. Het gebruik van cookies, eigen cookies of cookies van derden, die niet noodzakelijk noodzakelijk zijn voor de werking van de site, vereist uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u op onze site aankomt, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies op uw terminal (bijv. advertentiecookies, cookies voor publieksmeting, sociale netwerkcookies), door middel van een banner op onze homepage. U kunt uw toestemming geven of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw verbindingsapparaat correct in te stellen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze omgaat met cookie-instellingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw browser. Het weigeren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Opslag van bankgegevens Om uw winkelervaring te verbeteren, bieden wij u de mogelijkheid om uw creditcardgegevens op te slaan, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te voeren. De wettelijke basis voor het opslaan van uw bankgegevens is uw toestemming. Daarom worden uw creditcardgegevens (kaartnummer, vervaldatum, naam van de kaarthouder) alleen opgeslagen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. We zullen het visuele cryptogram nooit op de achterkant van uw creditcard bewaren. U kunt ons in ieder geval op elk moment laten weten dat u niet wilt dat uw bankgegevens worden bewaard door een bericht te sturen via het contactformulier. Uw bankgegevens worden dan uit onze databases verwijderd. Recht van bezwaar Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren bij de afweging van de respectievelijke belangen van partijen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die voortkomen uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor een dergelijke verwerking kunnen rechtvaardigen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking betrekking heeft op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen wettelijke rechten. Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer voor dit doel verwerken.

Artikel 15: Geschillen

Op deze online verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens dwingende bepalingen van openbare orde.

Artikel 14 : Bewijs

In het kader van hun zakelijke relatie aanvaarden de partijen hierbij elektronisch bewijsmateriaal (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups enz.).

Artikel 16 : Disclaimer

De informatie op deze website is GEEN vervanging voor professioneel medisch advies of medische behandelingen – en Lumined s.a. beweren dat de gunstige effecten die door haar producten worden gegenereerd in elk geval voelbaar zullen zijn - deze gunstige effecten zijn afhankelijk van een aantal factoren die niet onder de controle van LUCIMED vallen.